Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste

  1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Laguna Oy

Y-tunnus:

Postiosoite: Porrassalmenkatu 9

50100 Mikkeli

Puhelin: 0407696414

 

  1. Rekisteristä vastaava henkilö

Nimi: Heli Seppänen

Postiosoite: Porrassalmenkatu 9

50100 Mikkeli

Puhelin: 0407696414

Sähköposti: heli.seppanen@hoitola-laguna.fi

  1. Rekisterin nimi

Lagunan asiakasrekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on myös luoda asiakkaille mahdollisimman turvallinen, asiakkaan tarpeet huomioiva hoitokokonaisuus. Tietojen keräämisellä pyritään huomioimaan mahdolliset kontraindikaatiot hoidoille tai aineille sekä toteuttamaan suunnitelmallinen, tavoitteellinen hoitojatkumo.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • asiakkaan haastattelun ja -kertoman mukaan kerätyt tiedot, joilla on merkitystä hoitojen toteuttamiseen. Tiedot voivat olla tietoja sairauksista, lääkityksistä, allergioista, hoitojen vaikuttavuuksista, aikaisemmista kokemuksista hoidoista tms.
  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan haastattelujen ja havainnointien pohjalta, sekä asiakkalta itseltään verkkokauppa tilauksen yhteydessä.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Mainittakoon tässä yhteydessä, että rekisterinpitäjä ei anna rekisteröityjen asiakkaiden tietoja eteenpäin millekään taholle.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat sähköisesti tallennettuja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Kaikille työntekijöille/opiskelijoille korostetaan salassapitovelvollisuuden merkitystä.

 

Mikkelissä 23.4.2018

Heli Seppänen, Laguna Oy